Terms & Conditions

ENGLISH (TIẾNG VIỆT PHÍA DƯỚI)
TERMS OF USE
By using our website, you agree to the Terms of Use. We may change or update these terms so please check this page regularly. We do not represent or warrant that the information on our web site is accurate, complete, or current. This includes pricing and availability information. We reserve the right to correct any errors or omissions, and to change or update information at any time without prior notice.

AVAILABILITY
When purchasing an item it is always possible that the purchased item can not be processed in case of a lack of availability. We will cancel the order and contact the buyer through e-mail. Please keep in mind All items are limited! 

PAYMENT
We accept:
  1. Payment by credit/debit card(VISA, MASTER, AMEX etc.) supported by Paypal - no Paypal account required.
  2. Payment via Paypal account.
  3. Payment by Vietnam Bank Transfer (Only for Vietnam). Click here for details.
SHIPPING

We aim to dispatch all orders within 3 working days subject to credit clearance and address verification. It should takes up to 5 days to arrive for Vietnam orders and 14 days for international. We have done our very best to provide the fairest possible shipping prices for our customers. Please check back with us periodically for any updates regarding our shipping policies.

DOMESTIC – Standard (1-5 business days) / Free
INTERNATIONAL - Standard (10-14 business days) / $15

RETURN POLICY
It is simple - We accept returns and exchange requests made within 14 days from when the order has been received by you. Returns received within the 14 day period will be accepted. Returns received after the 14 day period will not be accepted and will be returned to you.
The products you return must be in perfect sale condition with all the original packaging and garment tags still attached. We do not accept any item with any indication that it has been used. In such cases, the item will be returned to you.
If you wish to receive a refund, we will re-credit the original purchaser's credit card for the sum paid less any taxes and duties and less the postal costs.
We are not responsible for any item that is not returned in the manner set forth above and we cannot accept responsibility for packages until we are in possession of them. Your statutory rights as a customer remain unaffected. 

LOST & MISSING ITEMS
We are not responsible for any lost, missing or damaged items. After sending the purchased item, the responsibility of the item is in hands of the carrier.

CUSTOMER SERVICE
Do not hesitate to contact us if you have any questions: info@brebelclothing.com
 

__________

TIẾNG VIỆT
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản này vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên. Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm rằng những thông tin trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện tại. Điều này bao gồm giá cả và thông tin sẵn có. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi hay thiếu sót, và để thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước

HÀNG SẴN CÓ
Khi mua một món hàng nhưng nó đã hết hàng thì chúng tôi sẽ không tiếp tục đơn đặt hàng của người mua nữa. Chúng tôi sẽ hủy bỏ lệnh và liên lạc với người mua thông qua e-mail. Hãy ghi nhớ tất cả các mặt hàng có hạn!

THANH TOÁN
Chúng tôi chấp nhận:
  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (VISA, MASTER, AMEX, vv) được hỗ trợ bởi Paypal - không có tài khoản Paypal yêu cầu.
  2. Thanh toán qua tài khoản Paypal.
  3. Thanh toán qua ngân hàng Việt Nam (Chỉ dành cho Việt Nam) - Bấm vào đây để biết chi tiết.
CHUYỂN HÀNG

Chúng tôi gửi tất cả đơn hàng trong vòng 3 ngày làm việc sau khi đơn hàng được đã thanh toán và xác minh địa chỉ. Nó sẽ mất đến 5 ngày cho các đơn hàng Việt Nam và 14 ngày đối với quốc tế. Chúng tôi đã làm hết sức mình để cung cấp các giá vận chuyển bằng nhất có thể cho khách hàng của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra lại với chúng tôi theo định kỳ để cập nhật thông tin về chính sách vận chuyển của chúng tôi.

TRONG NƯỚC – Standard (1-5 ngày làm việc) / Miễn phí
QUỐC TẾ - Standard (10-14 ngày làm việc / $15

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG
Chúng tôi chấp nhận trả lại và yêu cầu trao đổi được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng. Hàng trả lại nhận được trong khoảng thời gian 14 ngày sẽ được chấp nhận. Trả lại nhận được sau thời hạn 14 ngày sẽ không được chấp nhận và sẽ được trả lại cho bạn.
Các sản phẩm bạn trở lại phải ở tình trạng hoàn hảo với tất cả các bao bì, nhãn mác ban đầu vẫn còn dính. Chúng tôi không chấp nhận món hàng được trả lại với bất kỳ dấu hiệu cho thấy nó đã được sử dụng. Trong trường hợp như vậy, hàng sẽ được trả lại cho bạn.
Nếu bạn muốn được hoàn lại tiền, chúng ta sẽ chuyển khoản lại thẻ tín dụng đã dùng để mua ban đầu.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa nào mà không được trả lại theo cách thức nêu trên và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các gói hàng cho đến khi chúng tôi nhận lại được chúng. Quyền theo luật định của bạn như là một khách hàng không bị ảnh hưởng.

MẤT & THẤT LẠC
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa mất tích hoặc bị hư hỏng. Sau khi gửi hàng, trách nhiệm của các mặt hàng thuộc về người vận chuyển.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi: info@brebelclothing.com
 
/* "/services/javascripts/currencies.js" | script_tag */